پس از نهایی شدن مطالعات MDP کلیه مناقص های Surface  و Subsurface  متعاقبا اطلاع رسانی می شود.