سازمانهاخبرگزاریهامراکز مطالعاتی                               
   
سازمان گسترش و نوسازی صنایع  ایران                  خبرگزاری ایرنا                                                 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
 وزارت صنعت معدن و تجارت ایدرو نیوز 
  پایگاه خبری شرکت ملی نفت 
  شانا 
  شاتا