تدوین برنامه عملیاتی جهش تولید با افزایش بهره وری

562  تعداد بازدید   |   یکشنبه 10 فروردین ماه 1399

معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو در هشتمین نشست شورای معاونان این سازمان در سال جهش تولید از بازطراحی و بازبینی برنامه های عملیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با محوریت راهبرد “جهش تولید ” خبر داد.

تدوین برنامه عملیاتی جهش تولید با افزایش بهره وری

به گزارش ایدرواویل به نقل از ایدرونیوز ، محمد باقرعالی که در نخستین نشست حضوری شورای معاونان ایدرو سخن می گفت یکی از راهکارهای اساسی مد نظر برای کمک به تحقق اهداف جهش تولید و افزایش معنادار میزان بازدهی در بخش صنعت را توجه واقعی به مولفه حیاتی بهره وری عوامل تولید به ویژه نیروی انسانی برشمرد.
عالی انگیزه بخشی بیش از پیش ؛ تعریف وظایف کمی شده و ریز عملکردهای معین ؛ افزایش ضریب مشارکت جمعی سرمایه های انسانی را از جمله رویه های موثر در فرایند تحقق بخشی به راهبرد سال مقام معظم رهبری دانست که ایدرو با تمرکز مضاعف در سال جاری در دست انجام دارد.
معاون وزیر صمت افزود: دانش انباشته، بیش از نیم قرن تجربه تخصصی و توانمندی نیروهای این سازمان باید در نهایت منجر به مشاهده ملموس جهش در بروندادهای مفید و اثر بخش در صنعت کشور شود.
در این نشست رویکردهای یازده گانه ایدرو به منظور حداکثر تطابق اقدامات با محوریت جهش تولید از سوی معاونت برنامه ریزی این سازمان طرح و به شور گذاشته شد.
سایر نشستهای شورای معاونین ایدرو از آغاز سال جاری با بهره گیری از ظرفیت های ارتباطی برخط و بومی برگزار شده است.