جلسه kick-off با مشاور خارجی

سه شنبه 26 دی ماه 1396
قرارداد میدان سوسنگرد با شرکت اتریشی

مراسم امضای قرارداد مطالعه میدان نفتی سوسنگرد بین ایدرو اویل و HOT ENGINEERING اتریش

شنبه 23 دی ماه 1396
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین