پس از نهایی شدن مطالعات MDP کلیه مناقص های Surface  و Subsurface  از بهار سال آینده آغاز خواهد شد که متعاقبا اطلاع رسانی می شود.