ناحیه بندی مخزنی و ساخت مدل استاتیک سازند سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفول

تعداد بازدید : 2212

به گزارش ایدرو اویل، هدف از این مطالعه ناحیه‌بندی و ساخت مدل زمین‌شناسی و در نهایت تعیین میزان ذخیره‌ی نفت درجای سازند سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفول بود. در این مطالعه، ناحیه‌بندی جدید مخزنی با استفاده از مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی انجام شد و نقشه‌ی تغییرات ضخامت و توزیع تخلخل به‌صورت ناحیه‌ای ترسیم شد. در این ناحیه‌بندی، سازند سروک به هشت ناحیه تفکیک شد. بر اساس ارزیابی پتروفیزیکی، ناحیه‌های فرد کیفیت مخزنی زیادی دارند و ناحیه‌های زوج فاقد کیفیت مخزنی هستند. مطالعات پتروگرافی نشان داد که بیشتر خلل و فرج‌های ناحیه‌های با کیفیت مخزنی زیاد از نوع حفره‌ای و بین بلورین است. مطابق نقشه‌های ترسیم شده ضخامت ناحیه‌های مخزنی در ناحیه‌های سروک-1و3 از شمال‌غرب به جنوب‌شرق میدان به‌صورت ناحیه‌ای افزایش و در ناحیه‌های سروک-3و5 کاهش می‌یابد. در ناحیه‌های مخزنی تخلخل 2 درصد و اشباع‌شدگی 72 درصد به‌عنوان حد برش مخزنی انتخاب شد. مدل‌سازی استاتیک مخزن با استفاده از نرم‌افزار IRAP-RMS و انتخاب روش قطعی برای توزیع خواص مخزنی انجام گرفت. بر اساس محاسبات، حجم سیال درجای مخزن سروک در میدان مذکور 7/1 میلیارد بشکه برآورد شد.

برای دریافت متن کامل مقاله در اکتشاف و تولید روی عکس زیر کلیک کنید:

دیدگاه ها

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی: مجموع دو عدد 1 و 9